Transport per carretera: CAP. Formació contínua renovació

transport-carreteraDURADA: 35 h   MODALITAT: PRESENCIAL

OBJECTIUS GENERALS:

Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea.-Desenvolupar  l’article 7.2 del Reial Decret 1032/2007, pel que es regula la qualificació inicial i la formació continua delsconductors de determinats vehicles destinats al transport por carretera.

 

 

 

CONTINGUTS: 

Segons normativa : Els continguts ’estableix en a l’apartat B de l’annex 1 del Reial Decret 1032/2007, pel que es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport por carretera.