Operacions Auxliars de Serveis Administratius i Generals

op aux serv adm

DURADA: 470 H. MODALITAT: PRESENCIAL 

OBJECTIUS GENERALS:

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits
elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

 

  Generalitat 1 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic, transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l'organització i realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic

ÍNDEX

1-Técnicas administrativas básicas de oficina

  1. Organització empresarial i de recursos humans
  2. Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa
  3. Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial

2-Operacions bàsiques de comunicació

  1. Comunicació en les relacions professionals
  2. Comunicació oral i escrita en l'empresa

3-Reproducció i arxiu

  1. Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic
  2. Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic